Nízkoenergetická dřevostavba Oldřišov

Navrhované řešení pracuje s přízemní kubickou hmotou, která svou obdélnou půdorysnou stopou a i svou podélnou východozápadní orientací koresponduje s tvarem pozemku. Byl navržen samostatně stojící objekt jednoduchého modernistického tvarosloví o rozměrech 16,17 x 10,26 m. Rodinný dům je zastřešen plochou extenzivní zelenou střechou s mírným lomeným sklonem. Střecha je lemována nízkou atikou. Sklon lomené západní části střechy odpovídá sklonu místního terénu především přilehlé komunikace. Dům svým charakterem na rohové parcele není navržen jako pohledová dominanta, avšak jako ustoupený objekt spíše drobného měřítka hmotově změkčující nástup do území s novodobou zástavbou. Nástup do domu je ze severní strany z ulice. Ke kratším fasádám přiléhá buď přístřešek pro automobil, nebo pultové střechy pobytové terasy.